REGULAMIN

1. Treningi personalne i usługi dietetyczne świadczone są przez Piotra Kamińskiego – Treningi Personalne i Usługi Dietetyczne Piotr Kamiński, NIP 7272772418.

2. Treningi odbywają się na sali fitness, w klubie sportowym lub w plenerze. Istnieje możliwość konsultacji treningowej lub ustawienia planu treningowego on-line.

3. Jeden trening trwa 60 minut. Trening może być przedłużony przez trenera w przypadku, gdy jest to uzasadnione celem treningu, nie dłużej jednak niż do 90 minut.

4. Usługi dietetyczne są świadczone on-line lub podczas bezpośrednich spotkań z klientami. Usługi dietetyczne mogą obejmować konsultacje oraz opracowanie konkretnego planu dietetycznego.

5. Trening personalny jest jedną z najbezpieczniejszych form uprawiania sportu. Jednak przy każdych zajęciach sportowych istnieje ryzyko kontuzji. Uczestnik podejmuje to ryzyko świadomie i na własną odpowiedzialność.

6. Trening personalny łączy elementy treningu siłowego, wydolnościowego i interwałowego. Ten rodzaj treningu przeznaczony jest dla osób zdrowych. Uczestnik treningu oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych zwiększających ryzyko kontuzji lub wypadków, w szczególności nie ma przeciwwskazań uniemożliwiających mu udział w treningu siłowym lub wydolnościowym. W przypadku jakichkolwiek kłopotów ze zdrowiem, w szczególności schorzeń kardiologicznych, neurologicznych lub związanych z chorobami kręgosłupa, układu kostnego i stawów, przed rozpoczęciem treningu należy skonsultować się z lekarzem, w celu potwierdzenia możliwości udziału w treningu.

7. Jeżeli uczestnik treningu choruje na choroby przewlekłe lub przyjmuje stale leki jest zobowiązany poinformować o tym trenera i skonsultować się z lekarzem w celu potwierdzenia możliwości bezpiecznego udziału w treningu.

8. Jeżeli w czasie treningu wystąpi pogorszenie samopoczucia, duszności wykraczające poza normalne zmęczenie, ból lub inne niepokojące objawy, uczestnik treningu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym trenera.

9. Zajęcia sportowe wymagają odpowiedniego stroju i obuwia sportowego. Wskazane jest zdjęcie biżuterii. Niewłaściwe obuwie, ubiór, piercing i inne elementy biżuterii mogą być przyczyną kontuzji lub urazów, za które trener nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku planowanego treningu w plenerze strój i obuwie treningowe powinny uwzględniać panujące warunki atmosferyczne.

10. Podczas treningu zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających oraz przebywanie w stanie nietrzeźwości lub odurzenia, pod rygorem wykluczenia z treningu. W przypadku wykluczenia z treningu osoba wykluczona nie jest uprawniona do żądania zwrotu opłaty uiszczonej za trening.

11. Przed treningiem rekomendowane jest zjedzenie lekkiego posiłku (około 1,5 h wcześniej). Uczestnik treningu powinien zabrać na trening zapas wody oraz ręcznik.

12. Usługi dietetyczne oraz plany dietetyczne są dedykowane indywidualnie dla każdego klienta, w zależności od oczekiwanych rezultatów, stanu zdrowia, wieku i aktywności fizycznej. Skuteczność planu dietetycznego jest zależna od udzielenia wyczerpujących informacji o stanie zdrowia i aktywności oraz od przestrzegania zaleceń.

13. Przed uzyskaniem konsultacji dietetycznej lub planu dietetycznego klient zobowiązany jest poinformować trenera o alergiach lub nietolerancjach pokarmowych, problemach zdrowotnych, w szczególności chorobach przewlekłych i przyjmowanych lekach. W razie wątpliwości możliwość stosowania konkretnej diety należy skonsultować z lekarzem.

14. Efekty treningu i opracowanego planu dietetycznego mogą się różnić z uwagi na indywidualne zaangażowanie, zmiany metaboliczne, wiek, stosowanie się do zaleceń trenera. Nie jest możliwe precyzyjne określenie utraty wagi w każdym przypadku indywidualnym. W przypadku planów treningowych i dietetycznych zakładających zwiększenie masy mięśniowej może nastąpić wzrost wagi.

15. Nie rekomendujemy stosowania dodatkowej suplementacji. Prawidłowa dieta zapewnia realizację zapotrzebowania na konieczne składniki odżywcze, witaminy i minerały. W przypadku szczególnych potrzeb treningowych trener może zarekomendować suplementy na bazie białka, kreatyny, odżywki węglowodanowe lub dostępne bez recepty preparaty witaminowe. Wszystkie rekomendowane suplementy zostały dopuszczone do obrotu w Polsce. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do możliwości ich przyjmowania, uczestnik treningu powinien skonsultować się z lekarzem

16. Aktualny cennik treningów, pakietów treningowych i usług dietetycznych dostępny jest na stronie internetowej: www.keepyour-balance.pl

17. Płatność za wykupione treningi i usługi jest dokonywana w formie przelewu bankowego. W przypadku zakupu pakietu treningowego cena pakietu pobierana jest przed rozpoczęciem treningów, chyba, że trener uzgodni z uczestnikiem treningu inne sposoby rozliczenia. Płatność za usługi świadczone on line pobierana jest z góry.

18. Do pakietu należy doliczyć/uwzględnić opłatę za karnet w klubie, w którym przeprowadzane są treningi personalne chyba, że uczestnik treningów personalnych posiada karnet lub kartę partnerską umożliwiającą korzystanie z usług klubu fitness.

19. W przypadku odwołania umówionego treningu uczestnik zobowiązany jest zawiadomić trenera minimum 6 godzin przed treningiem. W przypadku późniejszego odwołania treningu za trening naliczana jest normalna stawka, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

20. Trener może odwołać trening z przyczyn zdrowotnych lub losowych. W takim przypadku uczestnik ma prawo do wykorzystania treningu w innym uzgodnionym terminie.

21. Rzeczy osobiste należy na czas trwania treningu pozostawić w szatni. Rzeczy wartościowe (portfel, telefon, biżuteria) można zdeponować w recepcji klubu fitness, w którym odbywa się trening lub w miejscu wskazanym przez trenera. Trener nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę rzeczy należących do uczestnika treningu, chyba że nastąpiła ona z winy trenera.

22. W przypadku odwołania treningu klient zobowiązany jest do odrobienia go w ciągu 30 dni kalendarzowych, w przeciwnym razie pobierana jest normalna stawka zgodna z obowiązującym cennikiem.

23. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług trenera wyłącznie za zgodą opiekunów prawnych.