Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGA ELEKTRONICZNĄ

www.keepyour-balance.pl

 1. Postanowienia ogólne
 2. Poniższe zapisy określają warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Piotra Kamińskiego – Treningi Personalne i Usługi Dietetyczne, NIP 7272772418, REGON: 367292120, z siedzibą w Łodzi na ulicy Wróblewskiego 21 lok. 2 (93-578), (dalej zwany także: Keep Your Balance).
 3. Adres serwisu internetowego: keepyour-balance.pl
 4. Adres e-mail Keep Your Balance: piotr@keepyour-balance.pl
 5. Oferowane aktualnie za pośrednictwem serwisu internetowego produkty to:
 • Ebook - plany treningowe dla kobiet do wykonania w domu,
 • Ebook - plany treningowe dla mężczyzn do wykonania w domu.

 

 1. Składanie zamówienia
 2. Przeglądanie asortymentu serwisu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez klienta na produkty znajdujące się w ofercie serwisu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację zamówień.
 3. Ceny w serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 4. W celu złożenia Zamówienia należy:
 5. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Zamawiam” (lub równoznaczny);
 6. wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie wymaganych danych,
 7. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.
 8. Keep Your Balance zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług bez podawania przyczyny.

 

 • Oferowane metody dostawy oraz płatności
 1. Dostawa zamówionego produktu następuje drogą elektroniczną w terminie maksymalnie do 48 godzin od dnia złożenia i opłacenia zamówienia.
 2. Klient może skorzystać ze sposobu płatności, które na dany moment są dostępne w serwisie.
 3. Płatność elektroniczna obsługiwana jest aktualnie przez DotPay.pl (Dotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 28 b, 30-552 Kraków).

 

 1. Wykonanie umowy sprzedaży
 2. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a Keep Your Balance następuje po złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w serwisie internetowym i jego opłaceniu.
 3. W przypadku wyboru przez klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, klient obowiązany jest do dokonania płatności w ciągu 15 minut od dnia zawarcia umowy sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie może zostać anulowane.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy
 2. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

- a w związku z powyższym konsumentowi nie przysługuje wobec Keep Your Balance prawo odstąpienia od umowy, której przedmiotem był zakup produktów takich jak oferowane w serwisie treści cyfrowe (e-booki).

 1. W odniesieniu do produktów, których nie dotyczy ustęp powyżej, konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość na zasadach opisanych w ustępach poniżej.
 2. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu rozpoczyna się od dostarczenia produktu konsumentowi.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail piotr@keepyour-balance.pl.

 

 1. Reklamacja
  1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u sprzedawcy produktu klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
  2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Keep Your Balance.
  3. Reklamacja zostanie przez Keep Your Balance rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
  4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, dane klienta składającego reklamację, oraz żądanie klienta w związku z reklamacją.

 

 

 • Postanowienia końcowe
  • Umowy zawierane poprzez serwis internetowy zawierane są w języku polskim.
  • Keep Your Balance zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta; Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO).
  • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

 

 

 

Poznaj mnie lepiej