REGULAMIN

1. Treningi personalne i usługi dietetyczne świadczone są przez Piotra Kamińskiego – Treningi Personalne i Usługi Dietetyczne Piotr Kamiński, NIP 7272772418.

2. Treningi odbywają się na sali fitness, w klubie sportowym lub w plenerze. Istnieje możliwość konsultacji treningowej lub ustawienia planu treningowego on-line.

3. Jeden trening trwa 60 minut. Trening może być przedłużony przez trenera w przypadku, gdy jest to uzasadnione celem treningu, nie dłużej jednak niż do 90 minut.

4. Usługi dietetyczne są świadczone on-line lub podczas bezpośrednich spotkań z klientami. Usługi dietetyczne mogą obejmować konsultacje oraz opracowanie konkretnego planu dietetycznego.

5. Trening personalny jest jedną z najbezpieczniejszych form uprawiania sportu. Jednak przy każdych zajęciach sportowych istnieje ryzyko kontuzji. Uczestnik podejmuje to ryzyko świadomie i na własną odpowiedzialność.

6. Trening personalny łączy elementy treningu siłowego, wydolnościowego i interwałowego. Ten rodzaj treningu przeznaczony jest dla osób zdrowych. Uczestnik treningu oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych zwiększających ryzyko kontuzji lub wypadków, w szczególności nie ma przeciwwskazań uniemożliwiających mu udział w treningu siłowym lub wydolnościowym. W przypadku jakichkolwiek kłopotów ze zdrowiem, w szczególności schorzeń kardiologicznych, neurologicznych lub związanych z chorobami kręgosłupa, układu kostnego i stawów, przed rozpoczęciem treningu należy skonsultować się z lekarzem, w celu potwierdzenia możliwości udziału w treningu.

7. Jeżeli uczestnik treningu choruje na choroby przewlekłe lub przyjmuje stale leki jest zobowiązany poinformować o tym trenera i skonsultować się z lekarzem w celu potwierdzenia możliwości bezpiecznego udziału w treningu.

8. Jeżeli w czasie treningu wystąpi pogorszenie samopoczucia, duszności wykraczające poza normalne zmęczenie, ból lub inne niepokojące objawy, uczestnik treningu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym trenera.

9. Zajęcia sportowe wymagają odpowiedniego stroju i obuwia sportowego. Wskazane jest zdjęcie biżuterii. Niewłaściwe obuwie, ubiór, piercing i inne elementy biżuterii mogą być przyczyną kontuzji lub urazów, za które trener nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku planowanego treningu w plenerze strój i obuwie treningowe powinny uwzględniać panujące warunki atmosferyczne.

10. Podczas treningu zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających oraz przebywanie w stanie nietrzeźwości lub odurzenia, pod rygorem wykluczenia z treningu. W przypadku wykluczenia z treningu osoba wykluczona nie jest uprawniona do żądania zwrotu opłaty uiszczonej za trening.

11. Przed treningiem rekomendowane jest zjedzenie lekkiego posiłku (około 1,5 h wcześniej). Uczestnik treningu powinien zabrać na trening zapas wody oraz ręcznik.

12. Usługi dietetyczne oraz plany dietetyczne są dedykowane indywidualnie dla każdego klienta, w zależności od oczekiwanych rezultatów, stanu zdrowia, wieku i aktywności fizycznej. Skuteczność planu dietetycznego jest zależna od udzielenia wyczerpujących informacji o stanie zdrowia i aktywności oraz od przestrzegania zaleceń.

13. Przed uzyskaniem konsultacji dietetycznej lub planu dietetycznego klient zobowiązany jest poinformować trenera o alergiach lub nietolerancjach pokarmowych, problemach zdrowotnych, w szczególności chorobach przewlekłych i przyjmowanych lekach. W razie wątpliwości możliwość stosowania konkretnej diety należy skonsultować z lekarzem.

14. Efekty treningu i opracowanego planu dietetycznego mogą się różnić z uwagi na indywidualne zaangażowanie, zmiany metaboliczne, wiek, stosowanie się do zaleceń trenera. Nie jest możliwe precyzyjne określenie utraty wagi w każdym przypadku indywidualnym. W przypadku planów treningowych i dietetycznych zakładających zwiększenie masy mięśniowej może nastąpić wzrost wagi.

15. Nie rekomendujemy stosowania dodatkowej suplementacji. Prawidłowa dieta zapewnia realizację zapotrzebowania na konieczne składniki odżywcze, witaminy i minerały. W przypadku szczególnych potrzeb treningowych trener może zarekomendować suplementy na bazie białka, kreatyny, odżywki węglowodanowe lub dostępne bez recepty preparaty witaminowe. Wszystkie rekomendowane suplementy zostały dopuszczone do obrotu w Polsce. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do możliwości ich przyjmowania, uczestnik treningu powinien skonsultować się z lekarzem

16. Aktualny cennik treningów, pakietów treningowych i usług dietetycznych dostępny jest na stronie internetowej: www.keepyour-balance.pl

17. Płatność za wykupione treningi i usługi jest dokonywana w formie przelewu bankowego. W przypadku zakupu pakietu treningowego cena pakietu pobierana jest przed rozpoczęciem treningów, chyba, że trener uzgodni z uczestnikiem treningu inne sposoby rozliczenia. Płatność za usługi świadczone on line pobierana jest z góry.

18. Do pakietu należy doliczyć/uwzględnić opłatę za karnet w klubie, w którym przeprowadzane są treningi personalne chyba, że uczestnik treningów personalnych posiada karnet lub kartę partnerską umożliwiającą korzystanie z usług klubu fitness.

19. W przypadku odwołania umówionego treningu uczestnik zobowiązany jest zawiadomić trenera minimum 6 godzin przed treningiem. W przypadku późniejszego odwołania treningu za trening naliczana jest normalna stawka, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

20. Trener może odwołać trening z przyczyn zdrowotnych lub losowych. W takim przypadku uczestnik ma prawo do wykorzystania treningu w innym uzgodnionym terminie.

21. Rzeczy osobiste należy na czas trwania treningu pozostawić w szatni. Rzeczy wartościowe (portfel, telefon, biżuteria) można zdeponować w recepcji klubu fitness, w którym odbywa się trening lub w miejscu wskazanym przez trenera. Trener nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę rzeczy należących do uczestnika treningu, chyba że nastąpiła ona z winy trenera.

22. W przypadku odwołania treningu klient zobowiązany jest do odrobienia go w ciągu 30 dni kalendarzowych, w przeciwnym razie pobierana jest normalna stawka zgodna z obowiązującym cennikiem.

23. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług trenera wyłącznie za zgodą opiekunów prawnych.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGA ELEKTRONICZNĄ

www.keepyour-balance.pl

 

I.    Postanowienia ogólne

1.     Poniższe zapisy określają warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Piotra Kamińskiego – Treningi Personalne i Usługi Dietetyczne, NIP 7272772418, REGON: 367292120, z siedzibą w Łodzi na ulicy Wyszyńskiego 39 lok. 28 (94-047), (dalej zwany także: Keep Your Balance).

1.     Adres serwisu internetowego: www.keepyour-balance.pl

2.     Adres e-mail Keep Your Balance: piotr@keepyour-balance.pl

3.     Oferowane aktualnie za pośrednictwem serwisu internetowego produkty to:

–        Ebook – plany treningowe dla kobiet do wykonania w domu,

–        Ebook – plany treningowe dla mężczyzn do wykonania w domu.

 

II.      Składanie zamówienia

1.     Przeglądanie asortymentu serwisu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez klienta na produkty znajdujące się w ofercie serwisu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację zamówień.

2.     Ceny w serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

3.     W celu złożenia Zamówienia należy:

a)      wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Zamawiam” (lub równoznaczny);

b)     wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie wymaganych danych,

c)      wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.

4.   Keep Your Balance zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług bez podawania przyczyny.

 

III.    Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.   Dostawa zamówionego produktu następuje drogą elektroniczną w terminie maksymalnie do 48 godzin od dnia złożenia i opłacenia zamówienia.

2.   Klient może skorzystać ze sposobu płatności, które na dany moment są dostępne w serwisie.

3.   Płatność elektroniczna obsługiwana jest aktualnie przez DotPay.pl (Dotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 28 b, 30-552 Kraków).

 

IV.   Wykonanie umowy sprzedaży

1.     Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a Keep Your Balance następuje po złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w serwisie internetowym i jego opłaceniu.

2.     W przypadku wyboru przez klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, klient obowiązany jest do dokonania płatności w ciągu 15 minut od dnia zawarcia umowy sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie może zostać anulowane.

 

V.     Prawo odstąpienia od umowy

1.     Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

·         o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

– a w związku z powyższym konsumentowi nie przysługuje wobec Keep Your Balance prawo odstąpienia od umowy, której przedmiotem był zakup produktów takich jak oferowane w serwisie treści cyfrowe (e-booki).

2.     W odniesieniu do produktów, których nie dotyczy ustęp powyżej, konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość na zasadach opisanych w ustępach poniżej.

3.     Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu rozpoczyna się od dostarczenia produktu konsumentowi.

4.     Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5.     Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail piotr@keepyour-balance.pl.

 

VI.   Reklamacja

1.      W przypadku wystąpienia wady zakupionego u sprzedawcy produktu klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

2.      Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Keep Your Balance.

3.      Reklamacja zostanie przez Keep Your Balance rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

4.      Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, dane klienta składającego reklamację, oraz żądanie klienta w związku z reklamacją.

 

 

VII.     Postanowienia końcowe

1.     Umowy zawierane poprzez serwis internetowy zawierane są w języku polskim.

2.     Keep Your Balance zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.

3.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta; Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO).

4.     Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php